Hållbarhet.

CYPRESS - VÅR HÅLLBARHETSPLATTFORM

Cypoint logo

“I am the tall cypress, which I can show you a sign of straightness. There is no sign of more straightness, other than the cypress.” - Rumi  

Vårt namn, Cypoint, är en ordlek sammansatt av orden Cypress Point som är en udde eller halvö där det växer cypresser. Cypressen i sin tur är ett träd som har ombildats och använts symboliskt i många olika livsåskådningar, religioner och traditioner. Ofta har den använts för att representera långt liv, hållbart liv eller liv efter döden. Därför har vi valt den som en symbol för vårt hållbarhetsarbete och vår hållbarhetsplattform.

Så vad symboliserar cypressen för vårt arbete? Vi vill att vårt hållbarhetsarbete, och hur vi kommunicerar det, ska vara lika stabilt och långsiktigt som det rotsystem som cypressen vilar på. Genom att låta våra värderingar och vårt hållbarhetsarbete utvecklas och implementeras över tid tillsammans med våra medarbetare är vårt mål att det ska få leva vidare en lång tid framöver. 

Cypoints övergripande vision och långsiktiga målsättning för hållbarhet

Cypoint logo

Vi arbetar ständigt för att utveckla vårt hållbarhetsarbete och göra det vi kan både inom vår organisation och för omvärlden. En del av vårt arbete är att fokusera på de delar av Agenda 2030 som vi kan relatera till vår verksamhet. Agenda 2030 är den plan som FN:s medlemsländer antog 2015 med syfte att minska fattigdom, ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen. Den består av 17 globala utmaningar med olika delmål för en hållbar utveckling.

När det kommer till hållbarhet är vår vision att kunna bidra till social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet kopplat till de globala målen och vår verksamhet. Som ett företag inom digitalisering och IT har vi ett ansvar för att den digitala tillväxten sker på ett så hållbart sätt som möjligt.  

Utöver de tjänster vi erbjuder till våra kunder tar vi även vårt ansvar i stort och bidrar till en bättre värld där vi kan. I och med att människorna som jobbar hos oss är värdefulla för vår verksamhet är deras mående, jämställdhets- och inkluderingsfrågor otroligt viktiga. Genom att ta hand om våra medarbetare och värdesätta deras perspektiv tror vi även att vårt hållbarhetsarbete får större effekt.

Hos oss får alla våra med och påverka på de sätt de vill och kan. Vi tror på kraften i att jobba tillsammans och utveckla vårt arbete inifrån och ut. Tillsammans bygger vi långsiktig ekonomisk hållbarhet i våra bolag som gör att vi kan göra mer för omvärlden i takt med att vi växer.   

Cypoints hållbarhetsmission och bidrag till hållbarhetsarbetet 

Cypoint logo

För oss är våra medarbetare, både befintliga och nya kunder, leverantörer och partners samt samhället i stort intressenter i vårt hållbarhetsarbete. Därför utvecklar vi innehållet i vår hållbarhetsplattform Cypress kontinuerligt och vill att alla ska få vara med och påverka på de sätt de vill och kan.

Genom olika satsningar, både i det stora och i det lilla, vill vi som koncern bidra till de globala målen för hållbar utveckling. Som arbetsgivare prioriterar vi områdena god hälsa och välbefinnande, ökad jämställdhet, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt minskad ojämlikhet.

Genom de tjänster vi erbjuder är vårt mål att stötta en hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Vi bidrar även till hållbara städer och samhällen. Utöver våra koncernövergripande mål arbetar respektive dotterbolag med hållbarhet på olika sätt i sina respektive verksamheter.

Vår mission är en evolutionsresa. Vi kommer att utveckla den här plattformen, och vårt hållbarhetsarbete, över tid tillsammans med våra medarbetare.  

Exempel på vad vi har gjort och vad vi gör idag 

Cypoint logo

Med hjälp av olika interna policies kring bland annat resor, välmående, lön och leverantörer vill vi bidra till hållbarhet inifrån och ut. Enligt vår resepolicy uppmuntrar och underlättar vi för våra medarbetare att resa klimatsmart och kostnadseffektivt, både till och från jobbet och när de reser inom tjänsten.

I den mån det är möjligt för båda parter väljer och uppmuntrar vi att ha kontakter, möten och dialoger via moderna kommunikationslösningar. Både för att minska på vårt klimatavtryck från resande men även för att ”spara tid och pengar” för alla parter.

Vi erbjuder en flexibel arbetssituation där våra medarbetare kan arbeta varifrån de vill och ofta även när man vill, så länge det fungerar för uppdraget, kunden och sammanhanget.

På så sätt är vi med och skapar en arbetsmarknad där man inte alltid ”åker till jobbet” utan där jobbet mer flyttar ut där man för stunden är eller valt att bo vilket vi tror är en viktig nyckel för social hållbarhet.  

Genom vår leverantörspolicy ställer vi krav på våra leverantörer. De förväntas arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor ur perspektivet miljö och klimatpåverkan samt öppet kommunicera hur de arbetar med hållbarhetsfrågor som exempelvis strategi, policys, organisation, konkreta insatser och redovisning. 

Om du vill veta mer om vad vi gör kopplat till olika globala utmaningarna inom Agenda 2030, finns mer information under respektive ingång nedan.

Aktiviteter vi har engagerat oss i

Cypoint logo

Vårt arbete är långt ifrån perfekt och vi strävar hela tiden efter att bli bättre och utvecklas tillsammans med våra medarbetare. Tillsammans hittar vi olika sätt att göra gott för omvärlden på olika sätt och deltar i små och stora hållbarhetsinitiativ. Förutom att försöka driva vår egen verksamhet på ett så hållbart sätt som möjligt så har vi bland annat:

Stöttat Håll Sverige Rent fyra år i rad genom att plocka skräp i naturen. Vi behöver alla göra det vi kan för en mer hållbar värld. Ett perfekt tillfälle att vara utomhus och samtidigt göra gott för omvärlden.

Deltagit i Microsofts hållbarhetsinitiativ Partner Pledge samt Breakit Impact Challenge – ett initiativ som arbetar för ett mer klimatsmart och hållbart näringsliv.

Donerat till välgörenhetsorganisationer som arbetar för att förebygga psykisk ohälsa och som stöttar personer som har drabbats av kriget i Ukraina. Vårt bidrag står i direkt relation till vårt resultat – Ju bättre det går för oss desto mer donerar vi. 

Cypoint logo

Två kvinnor och en man i ett konferensrum

3: GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

God hälsa och välbefinnande är ett av de hållbarhetsmål som vi jobbar för. Vi har ett starkt medarbetarfokus och tror på mottot "Employee First - Customer First". Genom att ta hand om våra anställda kan vi även göra mer för våra kunder. Utöver det strävar vi efter att göra det vi kan för ökad social hållbarhet i samhället i stort.

Kvinnor i en ring med händerna i mitten, i kontorsmiljö

5: JÄMSTÄLLDHET

Jämställdhet är en viktig del av vår verksamhet och därför är det ett av de hållbarhetsmål vi har valt att fokusera på. Genom att arbeta proaktivt med inkludering och jämställdhet, både på ledande positioner och i organisationen i stort, vill vi skapa en hållbar arbetsmiljö för våra anställda och påverka normer i samhället.

Tre män i utomhusmiljö varav två som gör en high-five

8: ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT

Vi har valt att arbeta för anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt både inom vår organisation och för omvärlden. Genom att främja goda förutsättningar för innovation och en rättvis arbetssituation vill vi bidra till en hållbar ekonomisk tillväxt.

Tatuerade händer på ett svart tangentbord

9: HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR

Genom de tjänster vi erbjuder är vårt mål att främja en hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Vi vill bidra till ett bättre näringsliv både inom vår egen organisation och hos våra kunder.

Tre personer sitter i en soffa och har en dialog med en person i förgrunden på bilden

10: MINSKAD OJÄMLIKHET

Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av t.ex. kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning. Minskad ojämlikhet är ett av de områden som vi på Cypoint jobbar för.

En kvinna sitter vid ett skrivbord med sin laptop.

11: HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN

Med policys för resor, möten och hybridarbete arbetar vi både för att minska på klimatavtryck från resande men även för att ”spara tid och pengar” för alla parter.

Cypoint logo