10: Minskad ojämliket.

SÅ ARBETAR VI PÅ CYPOINT

Cypoint logo

Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av till exempel kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, ålder och annan ställning. Därför är minskad ojämlikhet är ett av de områden som vi på Cypoint jobbar för. Genom att främja gemenskap och trygghet ska Cypoint vara en arbetsplats där alla människor är inkluderade, trivs och mår bra.

INKLUDERING OCH MÅNGFALD

Att arbeta med inkludering och mångfald är någonting som måste göras inifrån och ut, kontinuerligt över tid. Det är ingen quick fix och för oss är det viktigt att vara öppna för att vi alltid kan bli bättre och utmana våra perspektiv. Det handlar inte bara om vilken fördelning vi har av olika grupper i siffror utan även hur vi värdesätter olika perspektiv och erfarenheter samt hur vi arbetar med vår arbetskultur.

Här delar Björn Petersson och Therése Jäger från Cypoint Incode med sig av sina perspektiv:

"Jag vill jobba för mångfald, normkritik och inkludering inom företaget och branschen i stort. Vår bransch är väldigt vit och mansdominerad, därför menar jag att jag som vit man har ett ansvar att ta initiativ till att skapa en inkluderande arbetsmiljö där alla har en röst och kan känna sig välkomna."

Björn Petersson, Senior Fullstackutvecklare, Cypoint Incode

"Vi har ett inkluderande arbetssätt och rekryteringsmetoder för att värdesätta talang oavsett bakgrund. För att vi vill leverera bästa möjliga resultat till våra kunder och erbjuda en bredd av olika perspektiv."

Therése Jäger, VD Cypoint Incode

Läs mer om hur Cypoint Incode arbetar för mångfald och varför det är ett måste.

Cypoint logo

LÖNEPOLICY OCH REKRYTERING

Vi arbetar kontinuerligt med att vara mer inkluderande i vår kommunikation och hur vi rekryterar. Genom att se det som en styrka att låta olika perspektiv ta plats bygger vi starka och hållbara team. Hos oss är den yngsta personen till exempel 20 år och den äldsta 59 år gammal. Enligt vår lönepolicy ska lönesättningen vara fri från diskriminerande inslag. "Någon skillnad i lön på grund av kön, könsöverskridande identitet, eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder får inte göras".

De olika delarna av vårt hållbarhetsarbete går ofta hand i hand och skapar ringar på vattnet för varandra. Genom att skapa en inkluderande arbetskultur vill vi till exempel bidra till god hälsa och ökat välbefinnande. Vårt inkluderingsarbete är även tätt sammankopplat med vårt arbete för jämställdhet.

Cypoint logo

WEBB

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra och tillgänglighetsanpassa vår webbplats, enligt WCAG 2.1.

ÅLDERSSPANN

Olika perspektiv i ett team är en tillgång, exempelvis via olika åldrar. På Cypoint är den yngsta anställda 20 år och den äldsta 59 år.

VI SPRIDER BUDSKAP

I våra sociala kanaler informerar vi och belyser vikten av varför mångfald och inkludering är viktigt för oss på Cypoint.

Cypoint logo

Porträttbild Therese Jäger

INTERVJU MED THERÉSE JÄGER I CHEFSTIDNINGEN

Chefstidningen intervjuar Therese Jäger, VD Cypoint Incode, gällande ålderism och särbehandling av äldre i arbetslivet. (chefstidningen.se)

Kvinnlig VD, porträtt på Therése Jäger

DEBATTARTIKEL FÖR CINODE MED THERÉSE JÄGER

Har man rätt att klaga på kompetensbristen om man aktivt bidrar till problemet? (cinode.se)

Cypoint logo